Opis poslova dentalne asistentice

Opis poslova dentalne asistentice u ordinaciji dentalne medicine

Tijekom školovanja a potom za vrijeme stručnog staža dentalni asistenti se osposobljavaju da samostalno i odgovorno provode poslove u domeni svoje kvalifikacije i radnog mjesta.  U svome radu oni moraju pratiti standard svog zanimanja koji ga vodi kroz različitu problematiku koja se može javiti u ordinaciji dentalne medicine. Kako bi se unaprijedio i olakšao rad dentalnih asistenata u ordinaciji dentalne medicine, izrađuju se jasni protokoli rada - hodogrami postupanja u poslovima koje obavlja. 

Protokoli  rada i standard zanimanja se kroz cijeli rad isprepliću, zbog toga asistent treba usvojiti oba dijela kako bi uspješno obavljao svoj posao. 

Važno je naglasiti da se asistent uvijek prilagođava doktoru dentalne medicine s kojim radi.  

Svaki doktor pored propisanih pravila i protokola rada ima neki svoj način kada izvodi dentalne zahvate i asistent toga treba biti svjestan. Dentalni asistent će pri svakom zahvatu pratiti doktora u cijelosti i bilježiti upravo te njegove načine a posebno koje instrumente je najčešće koristio u nekom zahvatu. 

Svaki asistent treba znati da će se pacijent uvijek njemu prvom obratiti za bilo koju problematiku, zato uvijek treba biti ljubazan i pristupačan.

PLANIRANJE I ORGANIZACIJA RADA

Dentalni asistent vodi kalendar rasporeda pacijenata i terapijskih postupaka koji će se u pojedinom danu izvoditi. To je bitno jer na vrijeme treba rezervirati i planirati prostor u kojem će se zahvat provesti. Pri naručivanju treba uzeti u obzir i trajanje zahvata na koji ga naručuje, kako bi po tom mogao naručiti i sljedeće pacijente.

Također, asistent treba provjeriti postojeće stanje u ordinaciji - ima li sav potreban materijal za izvođenje planiranog zahvata kod svakog naručenog pacijenta, te jesu li svi instrumenti za zahvate  dostupni i ispravni.

Asistent treba pravilno organizirati čekaonicu dentalne medicine gdje će primijeniti određeni edukativno-obrazovni materijal koji će pacijentu omogućiti da se upozna sa zahvatima i ordinacijom  prije samog zahvata. U čekaonici se pacijent treba osjećati ugodno kako bi se na neki način opustio prije zahvata.

PRIPREMA RADNOG MJESTA

Dentalni asistent redovno prema propisanim protokolima priprema sterilne  instrumente i potrošni materijal i dezinficira radno mjesto. Osim pribora dezinficira sve radne površine što podrazumijeva i stol na kojem se nalaze materijali i instrumenti.  Asistent također prema protokolu rada provodi sterilizaciju i to na kraju radnog vremena. Provjeru sterilizacije provodi po protokolu i zakonskim propisima i asistent je odgovoran za njenu uspješnost ili neuspješnost.

ASISTIRANJE DOKTORU DENTALNE MEDICINE - OPERATIVNI POSLOVI

Dentalni asistent asistira doktoru tijekom zahvata. On doktoru dodaje instrumente tijekom zahvata, kao i pripremljene materijale za rad. Najčešće je pravilno da asistent ponavlja doktorove riječi prilikom asistiranja kako bi doktor još jednom čuo što je zatražio a i sve točno dodao i bio siguran da se ništa nije zaboravilo.

U operativne poslove spada i zbrinjavanje pacijenta prije i nakon zahvata te prepoznavanje hitnih medicinskih stanja i sudjelovanje u njihovom zbrinjavanju. Dentalni asistent sudjeluje u educiranju korisnika dentalnih usluga odnosno pacijenta. Nakon dentalnog zahvata asistent pacijentu objašnjava i savjetuje ponašanje poslije zahvata, održavanje higijene i važnost prevencije što je također objašnjeno u protokolu.

ADMINISTRATIVNI POSLOVI

Nakon dentalnog zahvata dentalni asistent je dužan upisati u pacijentov karton obavljeni zahvat po nalogu doktora dentalne medicine. Dentalni asistent primjenom informatičke tehnologije arhivira svu pacijentovu dentalnu i medicinsku dokumentaciju u zubni karton te evidentira obavljeni zahvat. 

KOMERCIJALNI POSLOVI 

Pod komercijalnim poslovima se  podrazumijeva naplata usluge dentalne medicine te izdavanje računa. Obaveza je da pacijent uzme račun izlaskom iz ordinacije. Uz to dentalni asistent je dužan voditi financijsku dokumentaciju što podrazumijeva arhiviranje financijske dentalne dokumentacije uporabom informatičke tehnologije.

Dentalni asistent prati stanje skladišta, te pazi da nikada ne nedostaje materijala i pribora. Asistent naručuje novi materijal za skladište, vodi primitke i izdatnice za sav materijal te kontrolira njihov istek roka. Važno je da pacijent kontrolira istek roka i pribora i lijekova za reanimaciju i hitne situacije (npr.adrenalin) jer se oni rijetko koriste pa asistenti često zaboravljaju voditi brigu o tome .

KOMUNIKACIJA S PACIJENTIMA I DENTALNIM TIMOM

Važno je znati da ni jedna komunikacija neće biti uspješna ako asistent ne posjeduje odgovarajuće komunikacijske vještine – koje treba razvijati cjeloživotno. Posebnu pozornost u ovoj komunikaciji asistent treba obratiti na komunikacijske prepreke kao što su komunikacija s djecom, starijim i nemoćnim osobama, osobama s invaliditetom te osobama drugog govornom područja. U tim situacijama se treba snaći i učiniti sve što je moguće da ostvari dobru komunikaciju. 

Komunikacija unutar i izvan tima uključuje dobru komunikaciju i suradnju asistenta u dentalnom timu, odnosno s doktorom dentalne medicine. 

Komunikacija sa suradnicima uključuje  dobavljače koji nam donose sav pribor i potrošni materijal za rad, računovođe, servis i sl. Asistent treba imati dobru suradnju s njima jer to doprinosi radu ordinacije, a upravo je dentalni asistent taj koji  ih izravno  kontaktira. 

OSIGURANJE KVALITETE

Bez osigurane kvalitete nema ni dobro izvedenog dentalnog rada i nema zadovoljnog pacijenta. Standardi  kvalitete su propisani dijelom zakonom a dijelom ih propisuje sama ordinacija kako bi pravilno provela sve dentalne zahvate, te zadovoljila i nadmašila očekivanja svojih pacijenata. Dentalni asistent je dužan držati se zakonskih propisa, etičkog kodeksa i propisanim protokola rada, ponašanja i odnosa s pacijentima i dentalnim timom.  Kada obavlja svoj posao dentalni asistent ne smije zanemariti ni jednu od navedenih točaka radnog protokola – jer se samo tako može postići dobar rezultat i  kvalitetu svoga rada .

ZAŠTITA OKOLIŠA

Zaštita okoliša je jedno od najvažnijih dijelova standarda zanimanja za dentalnog asistenta. Nakon dentalnih zahvata ostaje mnogo infektivnog otpada zbog čega asistent treba znati kako će ga zbrinuti. To se izvodi po točno određenim zakonskim propisima. 

U zaštitu okoliša spada i primjena mjera zaštite na radu u skladu s propisima. Tu će asistent pravilno zaštiti pacijenta, koristit će mjere osobne zaštite (pravilno i redovito pranje ruku, korištenje zaštitne odjeće, korištenje dezinficijensa). 

Posao dentalnog asistenta je odgovoran, zanimljiv i kreativan. Vidite li sebe na opisanim poslovima prijavite se i završite školu ili prekvalifikaciju za dentalnog asistenta u Učilištu Lovran

Podijelite s prijateljima