kanal korijena

Dentalno asistiranje tijekom punjenja korijenskih kanala

Aktivnost dentalne asistentice obuhvaća niz bitnih sektora u radu stomatološke ordinacije:

Osnovni posao dentalne asistenticeje pravilno provođenje mjera dezinfekcije radnih površina, priprema i sterilizacija instrumenata prema pravilima struke, kao i priprema instrumenata prema vrsti dogovorenog zahvata, za svakog pacijenta ponaosob.

Odnos prema pacijentima, podrazumijeva (verbalno i neverbalno)  praćenje ponašanja pacijenta prije u toku i nakon zahvata.

U tom dijelu bitno je da dentalni asistenta/asistentica prilazi pacijentu na način da se pacijent osjeća opušteno, sigurno, mirno i da bude potpuno spreman za dogovorenu terapiju.

Prije samog tretmana, pacijent  mora biti dobro upućen u cijeli tijek tretmana te  mora imati sve potrebne informacijama o istom. Taj dio obavlja dentalna asistentica u suradnji sa doktorom dentalne medicine.

Kvalitetna suradnja s doktorom dentalne medicine znači da dentalni asistent/asistentica, tijekom cijelog terapijskog postupka, kojeg radi doktor, mora koristiti adekvatne tehnike i materijale te budno pratiti doktora, da bi postupak asistencije bio što kvalitetniji i efikasniji. Doktoru dentalne medicine  dentalna asistentica asistira pri svim terapijskim postupcima (konzervativna terpaija, protetika, oralna kirurgija, oralna higijena i profilaksa).

Odnos prema timu, podrazumijeva oržavanje ugodne atmosfere kako prema pacijentima tako i prema ostalim suradnicima i članovima tima.

Za obavljanje svih zadataka koji su postavljeni pred dentalnog asistenta/asistenticu vrlo je bitno da se osoba  kontinuirano educira i usavršava kroz razne praktične i teoretske tečajeve.

Prije samog postupka, potrebno je pripremiti pacijenta i radno mjesto te osigurati dostupnost instrumenata i pribora za terapijski postupak.

Dentalni asistent u opisu posla ima zbrinuti pacijenta nakon terapijskog postupka te voditi evidenciju i propisanu medicinsku dokumentaciju u skladu sa zakonskim propisima.

U svom radu dentalni asistent koristi suvremenu tehnologiju i zbog toga je važna informacijska pismenost.  Prije, tijekom i nakon terapijskog postupka, dentalni asistent komunicira s korisnikom dentalno-medicinskih usluga, pacijentom.

Prilikom dolaska pacijenta asistentica ga uljudno pozdravi: „Dobar dan!“

Zatim ga zamoli da ponovi svoje ime u slučaju da ga je zaboravila, te da pričeka dok ona provjeri dokumentaciju na kompjuteru. Iz toga slijede tri moguće situacije:

 1. Ako je pacijent prvi put u ordinaciji treba mu otvoriti karton i zamoliti ga da donese dokumente.

U opću dokumentaciju spada:

 • polica zdravstvenog osiguranja
 • zdravstvena iskaznica
 • pristanak za zahvat
 • uputnica

U medicinsku dokumentaciju spada:

 • karton (uzeti anamnezu i povijest bolesti)
 • Rtg snimka
 • laboratorijski nalazi
 • nalazi liječnika drugih specijalističkih grana
 1. Ako pacijent dolazi u specijalističku praksu onda treba uzeti i provjeriti ispravnost donesene dokumentacije.
 2. Ako pacijent već duže vrijeme dolazi u opću praksu onda već imamo cijelu dokumentaciju pripremljenu.

Procjena hitnosti stanja

Često se prilikom rada dogodi da pacijenti koji nisu naručeni dođu u ordinaciju moleći doktora da ih primi jer ih boli zub. Zato dentalni asistent treba ukratko popričati sa pacijentom i saznati kakav problem ima koristeći sljedeće rečenice:

 • „Molim Vas opišite mi zbog čega ste došli u ordinaciju.“
 • „Molim Vas recite mi koliko dugo to stanje traje.“
 • „Molim Vas pričekajte trenutak odmah ću doći do vas.“

Zatim slijede konzultacije sa doktorom da se utvrdi što će se napraviti sljedeće.

Ako govorimo o ovom zahvatu koji opisujem pacijenti najčešće dolaze zbog pulsirajuće i nepodnošljive boli.

Nakon konzultacija pacijentu bi bilo najbolje preporučiti da napravi Rtg snimku zuba da se utvrdi stanje te prema tome će se odrediti daljnji tok terapije.

Psihološka i fizička priprema pacijenta

Jedna od najčešćih situacija prilikom rada u ordinacijama dentalne medicine je strah pacijenta. Pacijent zbog straha ne dopušta dentalnom timu da obavi zahvat na koji je naručen.

Dentalni asistent je već prilikom školovanja imao priliku upoznati se sa nekim komunikacijskim vještinama. Ali unatoč tome komunikacijske vještine se moraju godinama usavršavati i niti jedan dentalni asistent neće biti majstor dobre komunikacije kada krene sa radom.

 Neophodno je spomenuti da dentalni asistent mora imati puno strpljenja i mora se učiti da govori smirenim tonom. Pacijenti su ti koji provedu neko vrijeme u čekaonici čekajući svoj red, stoga ga se mora saslušati do kraja, a ne požurivati ga. Ako ima neko pitanje treba mu smireno odgovoriti i pomoći mu shvatiti ono što mu je nejasno.

Jedan od razloga zašto pacijent osjeća toliki strah i zašto je uznemiren je bol. Tada je uloga dentalnog asistenta uvjeriti pacijenta da nema potrebe za strahom jer zahvati se rade pod lokalnom anestezijom.

Ako nakon brojnih pokušaja psihološke pripreme pacijent i dalje nije voljan na suradnju, uz konzultacije sa doktorom pacijentu se može predložiti premedikacija (Slika 2.). Pod premedikaciju spada korištenje tableta za smirenje. Na taj način bi olakšao doktoru i dentalnom asistentu da obave zahvat.

Osnova fizičke pripreme jest postizanje fokusa pacijenta na zahvat. Fizička priprema malo je drugačija od one koju svakodnevno dentalni asistent obavlja u ordinaciji jer se ovaj zahvat obavlja u kirurškoj sali. Zamoliti pacijenta da odloži višak odjeće, torbu i isključi mobitel. Da skine protezu ako je ima i naočale. Pacijentu pomognemo da se udobno smjesti na stomatološku stolicu u najugodniji položaj, te mu namjestiti položaj za glavu.

Standardne mjere zaštite

Prvo osnovno je pranje ruku. Obavezno skinuti prstenje, narukvice i satove. Umjetni nokti su zabranjeni kao i lak na prirodnim noktima. Umivaonik mora bit tako napravljen da ne dolazi do prskanja vode. Laktom ili nogom se otvori slavina ovisno o vrsti. Nakon pranja šake i podlaktice treba posušiti papirnatim ručnikom, stavljaju se zaštitne naočale ili viziri, rukavice te slijedi namještanje maske preko usta i nosa. Pacijentu se postavlja zaštitna plahtica i zaštitne naočale.

Priprema materijala prilikom punjenja korijenskog kanala

Da bi zahvat prošao što brže i uspješnije dentalni asistent mora pripremiti instrumente, opremu i materijale koji će se koristiti nadohvat ruke.

            Kod punjenja korijenskog kanala materijali koji asistentica mora pripremiti su:

 1. Jednokratni potrošni materijal za doktora i asistenticu to uključuje rukavice, sisaljka, plastična čaša, prekrivač za pacijenta.
 2. Osnovni set – ogledalce, sonda, pet-šest, pinceta
 3. Anestezija: provodna, mandibularna, ili intraligamentarna
 4. Set za koferdam – stalak s kvačicama, kliješta, koferdam guma, i kliješta za rupice, okvir, za koferdam i papirnati podložak, indradentalna kliješta
 5. Mikroskop o kojem odlučuje doktor u tijeku procedure da li je potreban ili nije
 6. Set za ispiranje korijenskih kanala koje uključuju špricu s natrijem kloridom, šprica s fiziološkom otopinom, šprica clorxedinom, šprica s alkoholom, šprica s citričnom kiselinom
 7. Set za endodonske iglice
 8. Endomjerka
 9. Držač za endodonske iglice
 10. Morita aparat s apeks lokatorom i endodoske iglice za strojnu obradu
 11. Glyde file prep- EDTA u pasti
 12. Iglice za punjenje korijenskog kanala
 13. Paper point papirići za sušenje kanala
 14. Gutta perca
 15. Cement za punjenje korijenskog kanala sa špatulom
 16. Gutta cut
 17. Endodonski sterilni nabijač s vaterolom i alkoholom
 18. Uređaj s tekućom gitaperkom
 19. Sterilna vatica s alkoholom
 20. RVG uređaj s zaštitnomfolijom i držač za RVG
 21. Set za plombiranje
 22. Šprica sa koselinom za jetkanje i microbrush aplikator
 23. Bond adhesiv i primer kist
 24. Polarizirajuća lampa

Tijek asistiranja u punjenju korijenskog kanala

Tijekom cijelog postupka asistent treba održavati komunikaciju s doktorom. Doktora treba upitati je li mu odgovara svijetlo te ima li dobru preglednost u radnom području. Ako je odgovor negativan asistent treba reagirati i omogućiti nesmetan nastavak operativnog postupka. Doktora također treba upitati je li nešto nedostaje i je li potrebno da asistent promijeni poziciji ako će to doprinijeti radu.

            Tijek terapije započinje davanjem anestezije pacijentu. Asistentica koja je vec prije pripremila ampulu i karpulu, postavlja iglu u karpulu, nakon toga ampulu s lidokainom i kao takvo pripremljenu daje doktoru i istovremeno odvrće čep s igle.

Dok doktor dentalne medicine daje anesteziju, asistentica uzima sisaljku u jednu ruku , dok u drugoj drži čep od anestezije. Asistentica ocjenjuje kad je doktor pri kraju s davanjem anestezije pa sisaljkom usisava višak sline i tekućine lidokaina koji je gorkog okusa. Kad doktor završi s anestetikom daje karpulu asistentici te asistentica postavlja čep na iglu i postavlja novu ampulu , tako da anestezija bude spremna ako bude još zatrebala tijekom postupka.

 Asistentica dodaje koferdam, set s kvačicama i kliještima doktoru, namaže pacijentu usta kremom te doktor i asistent zajedno postavljaju koferdam kako bi održali suhi radni prostor.

Nakon toga asistent pripremi šprice s natrij hipokloritom, fiziološkom otopinim, set s endodonskim iglicama i endomjerku. Slijedi naprije čićenje i mjerenje kanala.

Asistentica dodaje doktoru špricu s natrij kloridom, dok doktor čisti kanale, asistentica usisava s sisaljkom višak natrij klorida koji cijedi iz zuba, zatim dodaje endodonske iglice i endomjerku kojima doktor čisti i mjeri dužinu kanala. Iskorištene iglice asistentica stavlja u držač za iglice predhodno namočen u alkohol.

Nakon toga dodaje špricu s fiziološkom i postupak se ponavlja više puta, onoliko koliko doktor smatra da je to potrebno. Zadnja faza je priprema morite uređaja za apeks lokator i RVG.

Uključuje apeks lokator te priprema papir i olovku kako bi zapisala dužinu kanala koji se obrađuje. Završna faza je dodavanje natrij hipoklorita koji mora odstajati oko 3 minute u zubu gdje asistentica namješta tajmer, a poslije dodaje citričnu kiselinu i namješta tajmer na 1 minutu, nakon toga slijedi priprema šprice s chlorxedinom i alkoholom te se kreće u punjenje.

Asistentica doktoru priprema paper pointove i izvlači van iz kutijice s pincetom određenu debljinu koju je doktor pri tom rekao. Dodaje doktoru, a one iskorištene baca u kutiju za odlaganje potrošenog materijala.

Kad se kanal posuši asistentica zamiješa cement doktoru te ga postavlja na špatulu i dodaje doktoru dentalne medicine. Dodaje guttaperke koje on umače u cement i postavlja u kanal. Izvlači određenu debljinu guttapeke te je stavlja u petrijevu posudu na kojoj je vatica natopljena alkoholom.

Nakon toga asistentica uzima stroj s tekućom gutaperkom te je otvara kako bi se zagrijala na određenu temperaturu. Dodaje doktoru tekuću predhodno napunjenu gutaperku, uzima gutta cut uključuje ga i dodaje doktoru kako bi odrezao višak gutaperke. Priprema endodonski sterilni nabijač na kojem se nalazi vaterola natopljena alkoholom te pruža je doktoru kako bi mogao nabiti materijl u kanal da ne bi bilo šupljina.

Postupak se ponavlja više puta sve dok kanal nije napunjen do kraja. Asistentica pri tome priprema RVG. Postavlja zaštitinu foliju na držač, te dodaje doktoru uređaj kako bi snimili da li je kanal napunjen do kraja. Skida se koferdam nakon čega slijedi plombiranje i zatvaranje zuba.

Asistiranje tijekom plombiranja kaviteta poslije punjenja korijenskog kanala

Asistentica je predhodno pripremila sav instrumentarij za plombiranje.

To podrazumijeva :

 • ogledalce,
 • sonda,
 • 5/6 instrument,
 • nabijač
 • kist za modeliranje
 • šprica sa glicerinom
 • microbrush aplikator
 • bond
 • primer
 • šprica s kiselinom za jetkanje
 • artikulacijski papir
 • alkohol na vateroli
 • interdentalni zubni konac

 Dodaje doktoru kiselinu za jetkanje, dok doktor jetka zub, asistentica priprema bond, primer kist i microbrush, te namiješta timer na 20 sekundi. U lijevu ruku uzima polarizirajuću lampu, a desnom sisaljku prilikom ispiranja kiseline sa zuba kako bi se usisala sva kiselina.

Dodaje microbrush doktoru predhodno umočen u bond, zagušuje svijetlo na lampi i uključi timer kako bi bond odstajao 20 sek. Doktor dentalne medicine nakon toga ispuše bond, a asistentica 20 sek. svijetli bond okomito na zub.

Priprema kompozit, doktor dentalne medicine prije kaže koji i koje boje, dodaje kompozit doktoru. Nakon što doktor postavlja kompozit asistentica namače kist u primer i tako pripremljen daje ga doktoru kako bi izmodelirao plombu. Sve na kraju asistentica polimerizira lampom 20 sekundi. Nakon toga slijedi provjera oklucije s artikulacijskim papirom, ako je pacijentu plomba visoka doktor dentalne medicine obrusi višak plombe sa zuba, a asistentica usisava višak vode prilikom brušenja. Na samom kraju intradentalni zubni prostori počiste se interdentalnim zubnim koncem koji asistentica dodaje doktoru dentalne medicine.

Skrb o pacijentu nakon terapije

Kada je zahvat završen dentalni asistent će pitati pacijenta:

 • „Kako se sada osjećate?“- razlog tome je provjera pacijentovog stanja nakon zahvata.

 Ako se pacijent osjeća slabim ili ima neku vrstu problema, asistent će učiniti sve u svojoj mogućnosti da taj problem ukloni. Ako je s pacijentom sve u redu onda asistent govori pacijentu:

 • „Sada smo gotovi sa zahvatom. Možete slobodno sići i obući se. Vaše stvari su na mjestu.“

Ako je potrebno asistent će pomoći pacijentu pri silasku sa stolice i prilikom oblačenja. Ovdje se završava fizička priprema pacijenta prije, za i nakon zahvata.

Nadalje, dentalni asistent treba upitati pacijenta :

 • “Treba li vam još što (voda,maramica)?“- te mu to omogućiti ako je potrebno.

Ono što je jako važno da dentalni asistent učini nakon zahvata jest dati upute o daljnjem tijeku (prognozi) nakon zahvata. To je izrazito važno jer pacijent nikada ne smije izaći iz ordinacije ako mu nisu date upute o daljnjem tijeku i prognozi.

Pacijenta je nužno upoznati s mogućim komplikacijama

Zbrinjavanje instrumenata, opreme i materijala nakon terapije

Instrumenti nakon zahvata se stavljaju u kupelj u kojem je prethodno pripremljen dezinficijens. Instrumenti u tome moraju ostati neko vrijeme i ako to nije posljednja terapija koja se radi taj dan instrumenti se  neće odmah prati i pripremati za sterilizaciju.

Instrumenti nakon provedenog vremena u kupelji se jedan po jedan peru sa četkom i sapunom. To se još naziva i mehaničkim pranjem. Pri tomse mora paziti da se ne ošteti instrumente, ali da ih i dobro operemo jer se može naći i malo krvi.

Nakon što se instrumenti operu dobro se posuše, slažu se u kasete po setovima. Kada su svi instrumenti posloženi stavljaju se u sterilizator. Materijali koji se bacaju su: bočica od anestetika, vaterole, gaza,paper pontovi koji smo koristili.

Igla od karpule ide u čvrsti kontenjer za infektivni odpad. A sve ostalo se baca u komunalni otpad, u kantu za smeće na kojoj se nalazi najčešće crna vreća koja se može odložiti na zajedničko gradsko odlagalište.

Dezinfekcija radnog prostora nakon terapije

Nakon što se zbrinu instrumenti i oprema slijedi dezinfekcija radnog prostora.

Dezinfekcija ordinacije obuhvaća :

 • površine  namještaja,
 • kazeta u kojima su instrumenti,
 • stol na kojem se nalaze kazete,
 • nastavak na kojem je mikromotor,
 • nastavak za puster,
 • bičeve i podlogu na kojoj stoje bičevi,
 • aspiracijski sustav,
 • pokretni stolić na kojem su se nalazili instrumenti i
 • ležaj na kojem se nalazio pacijent.

Postoji više vrsta dezinfekcije: mehanička (koja se odnosi na pranje i čišćenje), fizikalna (pomoću topline ili UV zračenja) i kemijska (pomoću dezinficijensa).

Evidencija stanja zubi, sluznice i jezika nakon zahvata

Nakon zahvata dentalni asistent zapisuje u karton status zubi, sluznice, jezika i usta.

Upisuje se sljedeće:

 1. Ime i prezime pacijenta
 2. Nadnevak (datum prijema pacijenta u ordinaciju)
 3. Pozicija/ zub na koji se radio
 4. Dijagnoza po MKB-u
 5. DTP zahvat -preparacija zuba
 • materijal korišten u pojedinoj fazi
 • tehnika postavljanja
 • konačni rezultat

Dokumentiranje zahvata

Nakon čišćenja, zajedno s doktorom dentalne medicine otvara se karton pacijenta i upisuje se cijeli postupak te tijek liječenja. Upisuju se lijekovi ako su pripisani pacijentu.

Obveza ordinacije je voditi digitalnu dokumentaciju. Administrativni i komercijalni poslovi u ordinaciji dentalne medicine su obveza dentalnog asistenta.

Administracija– zapisivanje statusa zubi, sluznice, jezika i usta u dentalni karton. Nakon ispisa potrebnih informacija i potpisa liječnika napravljen je dokument. Podatci se pohranjuju za statističke i poslovne svrhe.

Komercijala

 • participacija za DTP za državna osiguravajuća društva
 • izdavanje računa usluga prema dogovorenom cjeniku za privatna osiguravajuća društva
 • izdavanje računa usluga prema cjeniku ordinacije u ordinacijama privatne prakse
 • pohrana podataka za knjigovodstvene svrhe

Upute pacijentu o higijeni i mjerama prevencije

Na kraju svakog obavljenog posla potrebno se obratiti pacijentu sa jednom rečenicom koja će ga ili motivirati ili usmjeriti prema boljem postupku ili pak ispraviti nepravilnosti u održavanju higijene usta.

Također je potrebno reći jednu rečenicu koja će ga motivirati u prevenciji. Dentalni asistent to najčešće govori kada procijeni što bi bilo najbolje za njega.

Poručuje se pacijentu da u slučaju ako zub zaboli popije neki anelgetik i po potrebi dođe u orinaciju ako bol ne prestane.

Nadalje, pacijenta treba upoznati s važnosti održavanja higijene usta i operativnog područja. Dentalni asistent će pacijenta poučiti o načinu održavanja oralne higijene te pomagala koja će koristiti u te svrhe.

AUTOR: Andrea Miculinć

IZVOR: Završni rad na programu školovanja Dentalna Asistentica šk.god. 2017/2018.

Učilište Lovran od 2018. godine izvodi program stjecanja srednje stručne spreme – prekvalifikacija i doškolovanje, za zanimanje dentalni asistent/dentalna asistentica, odobren od Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Po završetku školovanja lako se možete zaposliti u ordinacijama i klinikama dentalne medicine koje nam šalju upite i natječaje za posao Dentalni asistent. Učiti ćete u opremljenom dentalnom kabinetu. Nastava vikendom.

PRIJAVI SE!

Woman photo created by freepik – www.freepik.com

Podijelite s prijateljima